ثبت آگهی و نیازمندی

لطفا نوع آگهی خود را انتخاب کنید

انتخاب یک بسته

رایگان

تومان

 • فقط ثبت یک آگهی
 • انتخاب انواع آگهی
 • قابلیت ویژه کردن
 • قابلیت پروموت کردن
 • شبکه های اجتماعی
 • 14 روز تاریخ انقضاء

پیشرفته

50,000 تومان

 • حداکثر ثبت سه آگهی
 • انتخاب انواع آگهی
 • قابلیت ویژه کردن
 • قابلیت پروموت کردن
 • شبکه های اجتماعی
 • 30 روز تاریخ انقضاء

ویژه

400,000 تومان

 • ثبت بیست آگهی
 • انتخاب انواع آگهی
 • قابلیت ویژه کردن
 • قابلیت پروموت کردن
 • شبکه های اجتماعی
 • 30 روز تاریخ انقضاء

نامحدود

15,000,000 تومان

 • ثبت نامحدود آگهی
 • انتخاب انواع آگهی
 • قابلیت ویژه کردن
 • قابلیت پروموت کردن
 • شبکه های اجتماعی
 • 365 روز تاریخ انقضاء